LATEST NEWS
RESEARCH AFFAIRS
QR code

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ระบบจริยธรรมการวิจัยออนไลน์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยุติการให้บริการชั่วคราว ในการนี้หลังจากระบบปิดให้บริการแล้ว ขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารเป็น Hard copy 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตึกอานันทมิดล ชั้น 3 จนกว่าระบบใหม่จะแล้วเสร็จ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 02-256-4493

NOTICE
** ผู้วิจัยที่ส่งโครงการผ่านทางระบบออนไลน์และได้รับหมายเลข IRB No. แล้ว ขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด (บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมตัวจริง 1 ชุด และ สำเนา 3 ชุด) พร้อม CD 1 แผ่น ที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย ภายใน 10 วันทำการ หากเกินจากนี้ ทางสำนักงานฯ จะขอลบ IRB No. โครงการนั้น ผู้วิจัยจะต้องส่งเอกสารในระบบ online ใหม่ทั้งหมด เพื่อขอรับ IRB No. ใหม่อีกครั้ง
*โครงการวิจัยทางคลินิกที่ทำในพหุสถาบัน ขอความร่วมมือให้ยื่นโครงการเพื่อขอการรับรองที่ CREC ก่อน แล้วจึงยื่นเอกสารฉบับที่ผ่านการรับรองพร้อมเอกสารรับรองจาก CREC เพื่อขอรับเลข IRB No. พร้อมชำระค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของสถาบัน
**หากส่งโครงการมาทางระบบออนไลน์แล้วไม่ได้รับหมายเลข IRB No. หรือ comment ตอบกลับภายใน 5 วันทำการ ขอให้โทรติดต่อกลับมายังสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
- หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โดยส่งภาพหน้าจอที่มีปัญหาพร้อมคำอธิบายมาที่อีเมล์ - (จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.)
LATEST NEWS