LATEST NEWS
RESEARCH AFFAIRS
QR code
NOTICE
** ผู้วิจัยที่ส่งโครงการผ่านทางระบบออนไลน์และได้รับหมายเลข IRB No. แล้ว ขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย ภายใน 10 วันทำการ หากเกินจากนี้ ทางสำนักงานฯ จะขอลบ IRB No. โครงการนั้น ผู้วิจัยจะต้องส่งเอกสารในระบบ online ใหม่ทั้งหมด เพื่อขอรับ IRB No. ใหม่อีกครั้ง
**หากส่งโครงการมาทางระบบออนไลน์แล้วไม่ได้รับหมายเลข IRB No. หรือ comment ตอบกลับภายใน 5 วันทำการ ขอให้โทรติดต่อกลับมายังสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
- หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ โดยส่งภาพหน้าจอที่มีปัญหาพร้อมคำอธิบายมาที่อีเมล์ atapy.dev@gmail.com (จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.)
LATEST NEWS
22-05-2561

เอกสาร Human Subject Protection Course & GCP 2018

07-05-2561

ฐานข้อมูลการอบรม GCP

23-02-2561

ตารางการประชุมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

13-12-2560

ตารางการประชุมเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

19-09-2560

ตารางการประชุมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

26-07-2560

แบบฟอร์มขอรับเอกสารจริยธรรม

08-06-2560

ตารางการประชุมเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2560

27-03-2560

ตารางการประชุมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

18-01-2560

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

21-12-2559

Expedited และ Exemption

16-12-2559

ตารางการประชุมเดือนมกราคม – มีนาคม 2560

15-02-2559

แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

10-02-2559

GCP Online

29-12-2558

ประกาศ ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์

22-09-2558

โครงการลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิกประเทศไทย

05-03-2558

ขั้นตอนการยื่นโครงการ 

LATEST NEWS
22-05-2561

เอกสาร Human Subject Protection Course & GCP 2018

07-05-2561

ฐานข้อมูลการอบรม GCP

23-02-2561

ตารางการประชุมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

13-12-2560

ตารางการประชุมเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

19-09-2560

ตารางการประชุมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

26-07-2560

แบบฟอร์มขอรับเอกสารจริยธรรม

08-06-2560

ตารางการประชุมเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2560

27-03-2560

ตารางการประชุมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

18-01-2560

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

21-12-2559

Expedited และ Exemption

16-12-2559

ตารางการประชุมเดือนมกราคม – มีนาคม 2560

15-02-2559

แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

10-02-2559

GCP Online

29-12-2558

ประกาศ ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์

22-09-2558

โครงการลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิกประเทศไทย

05-03-2558

ขั้นตอนการยื่นโครงการ